Akademia Pomysłów Build Up

 


Informujemy, iż z dniem 4 stycznia br. zostaje wznowiona rekrutacja do projektu Akademia pomysłów - BUILD UP. Przewidywana liczba miejsc – 10. Osoby zainteresowane zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych – formularz dostępny w „plikach do pobrania” - do 14 stycznia 2017 r.

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera z siedzibą przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Akademia Pomysłów BUILD-UP” Nr RPPD.03.01.02-20-0054/15

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w ramach III Osi priorytetowej: Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.1 Kształcenie i edukacja 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Priorytet inwestycyjny: 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

Celem głównym Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności nauczania oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku poprzez wdrożenie szeregu działań zarówno dla uczniów (152 os. 76K i 76M) jak i ich nauczycieli (50 os. 45K i 5M).

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 • Dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych:
  • zajęć Laboratorium Odkryć Przyrodniczych –144 godzin zajęć /uczestnik,
  • zajęć Matrix matematyczny –72 godziny zajęć /uczestnik,
  • zajęć Mały geniusz - grafika komputerowa dla uczniów klas IV – VI – 144 godzin zajęć /uczestnik,
  • zajęć Foto - Pstryk - koło gorliwych fotografów–72 godziny zajęć /uczestnik,
  • zajęć Magia programowania – 144 godzin zajęć /uczestnik,
  • zajęć Radio - TV i my – 144 godzin zajęć /uczestnik,
  • zajęć Web-designerzy na start – 144 godzin zajęć /uczestnik.
 • Wyjazdów edukacyjnych:
  • Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik.
 • Poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej
  • Poradnictwo w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej grupowe i indywidualne
 • Szkoleń skierowanych do nauczycieli/nauczycielek:
  • Studia podyplomowe „Neurodydaktyka z tutoringiem”
  • Szkolenie z metody Tomatisa–45 godz./uczestnik
  • Praktyczne zastosowanie TI w szkole - 20 godz./uczestnik
  • Studia podyplomowe „Nowoczesne metody nauczania matematyki”
  • Geogebra dla nauczycieli matematyki - 60 godz./uczestnik
  • Praca metodą projektów - 20 godz./uczestnik
  • Kurs projektowania CorelDraw - 30 godz./uczestnik
  • Kurs projektowania graficznego - 30 godz./uczestnik
  • Kurs Adobe Photoshop- 30 godz./uczestnik
  • Kurs cyfrowej obróbki zdjęć - 20 godz./uczestnik
 • Dodatkowe świadczenia przysługujące uczestnikowi/uczestniczce Projektu:
  • ubezpieczenie NNW na czas wyjazdów edukacyjnych,
  • materiały szkoleniowe.

Oczekiwane efekty:

 1. produkty
  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 152 osoby
  • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 138 osób
  • Liczba nauczycieli objęta wsparciem w programie - 50 osób
  • Liczba nauczycieli objęta wsparciem z zakresu TIK w programie – 10 osób
 2. rezultaty:
  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
  • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1
  • Liczba uczniów , którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 152 osoby
  • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 50 osób

Wartość projektu: 800 681,25 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 760 413,25zł.

Informacja dodatkowa.pdf

rozmiar: 435,56 KB PDF pobierz

Oświadczenie i Kwestionariusz.pdf

rozmiar: 914,73 KB PDF pobierz

Regulamin rekrutacji SP 12.pdf

rozmiar: 645,31 KB PDF pobierz

Umowa.pdf

rozmiar: 485,48 KB PDF pobierz
Do góry