Nauka – inwestycją w przyszłość

 

Wystawa nr 3 z "Zajęć psychoedukacyjnych"

 

 

**** 

Wystawa nr 2 z zajęć "Trening uczenia się z elementami terapii pedagogicznej"

                    

**** 

Wystawa nr 1 z zajęć "Kinezjologia edukacyjna z elementami biblioterapii"

                                                                           

                                           

 

****

 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z informatyki dla uczniów klas III gimnazjum

Tematyka obejmowała różne dziedziny Informatyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wielorakość jej zastosowań oraz innowacyjność. W większości zajęć były to prezentacje zagadnień za pomocą programu Power Point oraz ćwiczenia. Także ćwiczenia w programowaniu.  Kolejne zajęcia skupią się na zwróceniu większej uwagi na tematykę rozwijającą zainteresowania uczniów, wykorzystanie tabletów oraz komputerów podczas zajęć.

Janusz Majewski

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-rozwijajace-zainteresowania-z-informatyki-dla-uczniow-klas-iii-gimnazjum.html

****

Zajęcia rozwijające zainteresowania z informatyki dla uczniów klas II gimnazjum

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są zajęcia z grafiki komputerowej, które odbywają się systematycznie 1 godz. w tygodniu. Zajęcia są skierowane do gimnazjalistów i mają na celu rozbudzenie zainteresowań grafiką komputerową, a w szczególności mają rozwijać wrażliwość estetyczną i aktywność poznawczą uczniów oraz kształtować umiejętność wykorzystania nowych technologii do obróbki obrazu. Na zajęciach uczniowie doskonalą umiejętność korzystania z narzędzi programu graficznego GIMP oraz edytora tekstu i z zasobów Internetu (zgodnie z netykietą), a także uczą się posługiwać różnymi urządzeniami (PenDrive, aparat cyfrowy, projektor).

Praca ucznia opiera się głównie na ćwiczeniach praktycznych wykonywanych samodzielnie oraz metodą projektu grupowego, który ma wykształcić skuteczne metody komunikowania się między rówieśnikami. Na zajęciach z grafiki komputerowej gimnazjaliści tworzą własne projekty ulotek reklamowych, kalendarzy, plakatów, stron internetowych oraz retuszują zdjęcia. Zajęcia pozwalają uczniom rozwijać uzdolnienia plastyczne i informatyczne.

Marcin Puczyński

 

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-rozwijajace-zainteresowania-z-informatyki-dla-uczniow-klas-ii-gimnazjum.html

****

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka rosyjskiego dla klas II i III gimnazjum

W czasie zajęć rozwijających zainteresowania z  języka rosyjskiego uczniowie poznają treści kulturowe i religioznawcze związane z terenem rosyjskojęzycznym, jak również poszerzają wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa.

Urozmaicone metody pracy takie jak projekt, gry dydaktyczne, drama, mapa myśli, czy korelacja z innymi przedmiotami sprzyjają atmosferze szybkiego przyswajania wiedzy.

Magdalena Kinga Jaroszewicz

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-rozwijajace-zainteresowania-z-jezyka-rosyjskiego-dla-klas-ii-i-iii-gimnazjum.html

****

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki  dla uczniów klas III gimnazjum

 

Na zajęcia wyrównawcze z matematyki uczęszcza 8 osób. Uczniowie uzupełniają  i utrwalają wiadomości z matematyki, w wyniku których zaobserwowano zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych i podniesienie wyników w nauce. Wszyscy na zajęciach pracują aktywnie w grupach i indywidualnie. Wykorzystywane są także  programy z matematyki dostępne na platformach edukacyjnych.

Wiesława Winkiewicz

 

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-dydaktyczno-wyrownawcze-z-matematyki-dla-uczniow-klas-iii-gimnazjum.html

 

****

 

 

Zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z fizyki dla uczniów  klas III gimnazjum

Zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z fizyki dla klas III  prowadzone są w ramach projektu „Nauka - inwestycją w przyszłość”. W bardzo miłej i przyjaznej atmosferze utrwalamy materiał bieżący, nadrabiamy zaległości. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają uczniom na osiąganie lepszych wyników w nauce.

Monika Ignatowska

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-dydaktyczno-wyrownawcze-z-fizyki-dla-uczniow-klas-iii-gimnazjum.html

 

****

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z chemii  dla uczniów klas II i III gimnazjum

Zajęcia wyrównawcze z chemii skierowane są do uczniów klas drugich i trzecich, którzy mają trudności z opanowaniem wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla gimnazjum. Głównym celem zajęć jest nadrobienia braków i zaległości 
z przedmiotu, nabranie pewności i wiary w siebie oraz przygotowanie uczniów do uzyskania jak najwyższych wyników na egzaminie gimnazjalnym.

Organizacja zajęć umożliwia uczestnikom uzyskanie lepszych wyników w nauce oraz pozwala wyrabiać pozytywne nastawienie do wysiłku intelektualnego, systematyczności 
i wytrwałości.  Podczas zajęć uczniowie samodzielnie przeprowadzają eksperymenty chemiczne, wypełniają przygotowane przez nauczyciela karty pracy, rozwiązują rebusy i zadania interaktywne, grają w gry edukacyjne, rysują modele atomów.

Różne metody aktywizujące wykorzystywane podczas zajęć, tj. pogadanka, eksperyment, dyskusja, praca z wykorzystaniem technologii IT, dają możliwość urozmaicenia, pobudzają intelektualnie, sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi oraz integracji uczniów.

Małgorzata Ossowska

Barbara Bazyluk – Kancelarczyk

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-dydaktyczno-wyrownawcze-z-chemii-dla-uczniow-klas-ii-i-iii-gimnazjum.html

 

****

 

Zajęcia z  doradztwa zawodowego dla uczniów klas gimnazjalnych:

doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe dla uczniów klas III oraz doradztwo zawodowe grupowe dla uczniów klas II

 

Jednym z etapów projektu „Nauka inwestycją w przyszłość” są  pozalekcyjne indywidualne i grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego.

Zajęcia skierowane są  do uczniów klas II i III gimnazjum. Głównym celem jest  przygotowanie uczestników projektu do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia z uwzględnieniem swoich predyspozycji, zainteresowań,  swojego stanu fizycznego i zdrowotnego, kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych  oraz zwiększenie motywacji do nauki.

Podczas zajęć doradca zawodowy dostarczy również informacji o zawodach 
i wymaganiach rynku pracy oraz poczyni starania ukształtować wśród uczniów umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie, oraz szacunek do pracy.

Zadania te realizowane są w formie indywidualnych konsultacji z uczniami oraz spotkaniach grupowych.

Podczas pracy w grupachnacisk kładziony jest na rozwój kompetencji kluczowych edukacyjno- zawodowych. Rozwiązują testy, dokonują samooceny. Uczniowie mogą porównać to, jak postrzegają sami siebie, z tym jak widzą ich inni i podjąć decyzję o sposobie spożytkowania tej informacji. Uczniowie klas III zapoznawani są  z zasadami rekrutacji do szkół, terminem składania kwestionariuszy. Doradca zapozna uczniów z elektronicznym naborem.

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowymto planowanie ścieżki rozwoju edukacyjno- zawodowej. Podsumowanie już zgromadzonych informacji, rozmowa o ofercie szkół ponadgimnazjalnych, własnych planach, możliwościach. Po indywidualnych spotkaniach  doradca sporządzi dla każdego ucznia klasy III  Indywidualny Plan Edukacyjno-Zawodowy, który będzie składać się z diagnozy potencjałów w tym wyniki testów, określenia celów  edukacyjno zawodowych, planu działania i rekomendacji doradcy.

Agata Cybulska

Alina Kazimierowicz

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-z-doradztwa-zawodowego-dla-uczniow-klas-gimnazjalnych.html

****

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas II gimnazjum

 

            Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki przeznaczone są dla uczniów klas II gimnazjum i mają za zadanie wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji matematycznych, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i formułowania wniosków.

Realizowane są w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla ośmioosobowej grupy z wykorzystaniem komputera, zadań interaktywnych, gier dydaktycznych.

 

Anna Puczyńska

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-dydaktyczno-wyrownawcze-z-matematyki-dla-uczniow-klas-ii-gimnazjum.html

****

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  z matematyki dla uczniów klasy II  gimnazjum

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  z matematyki przeznaczone są dla uczniów klasy drugiej gimnazjum, którzy maja problemy z nauką matematyki. Zajęcia odbywają się w grupie ośmioosobowej w wymiarze jednej godziny tygodniowo   Polegają na ćwiczeniu i utrwalaniu bieżącego materiału. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela,  samodzielnie lub w parach, rozwiązują zadania różnego typu. Pozwala to uporządkować i utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach matematyki. W czasie zajęć uczniowie również rozwiązują zadania interaktywne na tabletach oraz grają w gry matematyczne rozwijające umiejętność logicznego myślenia i sprawnego rozumowania. Praca z uczniami w małej grupie przynosi bardzo dobre efekty. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach.  Uczniowie podnoszą swoje kompetencje kluczowe z matematyki.

Barbara Puchalska

 

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-dydaktyczno-wyrownawcze-z-matematyki-dla-uczniow-klasy-ii-gimnazjum.html

****

Warsztaty psychologiczne: Trening Zastępowania Agresji

Adresatem zajęć jest młodzież klas gimnazjalnych. Główne cele zajęć to integracja grupy uczestników, znajomość swoich mocnych i słabych stron, współpraca w grupie rówieśniczej, skuteczna i jasna komunikacja interpersonalna, świadome rozpoznawanie, nazywanie i przeżywanie uczuć, samokontrola złości i agresji, radzenie sobie ze stresem, nazywanie i wyrażanie swoich oczekiwań, doskonalenie umiejętności wnioskowania moralnego.

            Na zajęciach prowadzący wraz z uczestnikami pracującą nad poprawą funkcjonowania społecznego uczestników w grupie rówieśniczej, zmniejszeniem poziomu agresji, lęku, impulsywności, stresu, samokontrolą, kontrolą złości, poprawą komunikacji interpersonalnej, zwiększeniem świadomości swoich zalet i mocnych stron, zdobyciem umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych, stawianiem realistycznych celów życiowych i umiejętnym ich realizowaniem poprzez dokonywanie właściwych wyborów.

Urszula Zagan


http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/warsztaty-psychologiczne-trening-zastepowania-agresji.html

 

****

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki dla uczniów klas III

 

               Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki dla klas III odbywają się od początku I semestru systematycznie po jednej godzinie w tygodniu w grupie 8 uczniów. Są to uczniowie lubiący matematykę i tacy, którzy nie boją się sięgać po nowe wyzwania.

 

               Zajęcia polegają na ćwiczeniu i utrwalaniu materiału przerabianego w gimnazjum w wersji trudniejszej, rozwiązywaniu zadań konkursowych, łamigłówek oraz wprowadzaniu elementów wykraczających poza wymagania III etapu edukacyjnego. Materiał jest ćwiczony wspólnie z nauczycielem i indywidualnie przez uczniów, głównie w formie rozwiązywania różnego rodzaju zadań inspirujących do większego wysiłku myślowego. Pozwala to uporządkować zdobytą wiedzę, wprowadzić nowe jej elementy, łączyć i kojarzyć fakty, uczyć mądrej rywalizacji. Urozmaiceniem zajęć jest rozwiązywanie zadań interaktywnych na komputerze oraz gry matematyczne rozwijające umiejętność logicznego myślenia i sprawnego rozumowania.

 

Marzena Joanna Gębczyńska

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-rozwijajace-zainteresowania-z-matematyki-dla-uczniow-klas-iii.html

 

**** 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas III

                Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla klas III odbywają się od początku I semestru systematycznie po jednej godzinie w tygodniu w grupie 8 uczniów, którym nauka matematyki sprawia pewne lub duże trudności.

                Zajęcia polegają na ćwiczeniu i utrwalaniu materiału przerabianego na bieżąco w klasie III oraz powtarzaniu materiału sprawiającego większe problemy. Materiał jest przypominany, a potem ćwiczony wspólnie z nauczycielem i indywidualnie przez uczniów, głównie w formie rozwiązywania różnego rodzaju zadań. Pozwala to sprawdzić i uporządkować zdobytą wiedzę. Urozmaiceniem zajęć jest rozwiązywanie zadań interaktywnych  na komputerze oraz gry matematyczne rozwijające umiejętność logicznego myślenia i sprawnego rozumowania.

Marzena Joanna Gębczyńska

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-dydaktyczno-wyrownawcze-z-matematyki-dla-uczniow-klas-iii.html 

 

****

 

Warsztaty psychologiczne: Zajęcia psychoedukacyjne grupowe i indywidualne 

Zajęcia są prowadzone w 5-osobowej grupie przy użyciu metod aktywizujących. Każdy z uczestników bierze również udział w zajęciach indywidualnych. Uczniowie mają okazję doskonalenia umiejętności interpersonalnych, współpracy, zachowań asertywnych, a także poznania swoich słabych i mocnych stron. Szereg ćwiczeń i zadań wykonywanych samodzielnie lub zespołowo umożliwia również rozwój twórczego i refleksyjnego myślenia. Pobudzaniu własnej wyobraźni pomagają zajęcia z zakresu arteterapii. Zajęcia indywidualne mają głównie na celu kształtowanie poczucia własnej wartości oraz efektywniejsze radzenie sobie z własnymi ograniczeniami. Poprzez rozmowy motywujące i wspierające uczniowie budują pozytywny obraz siebie. 

Klaudia Radziwońska

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/warsztaty-psychologiczne-zajecia-psychoedukacyjne-grupowe-i-indywidualne.html 

****

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania-piłka ręczna

 

            W ramach projektu „Nauka – inwestycją w przyszłość” prowadzone są zajęcia z piłki ręcznej. Zajęcia odbywają się na hali sportowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Uczestnicy to młodzież klas drugich i trzecich, która wyraziła zainteresowanie rozwijaniem swoich umiejętności w tej dyscyplinie sportu. Młodzież rozwija: ogólną sprawność motoryczną, sprawność  ukierunkowaną potrzebną w grze, doskonali umiejętności taktyczno-techniczne, poznaje  przepisy gry i historię piłki ręcznej. Poznaje i stosuje na zajęciach  zasady „fair play”, rozwija umiejętności współdziałania w grupie. Wypracowuje nawyki dbania o higienę osobistą związaną z aktywnością ruchową. Rozwija poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych uczestników zajęć. Utrwala pozytywne postawy i normy zachowania.

Stanisław Kłosowski

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-rozwijajace-zainteresowania-pilka-reczna.html 

****

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania- piłka nożna halowa dla dziewcząt i chłopców

W ramach projektu „Nauka – inwestycją w przyszłość” prowadzone są zajęcia z piłki nożnej halowej/futsalu/ rozwijające sportowe zainteresowania młodzieży klas II i III gimnazjalnych. Zajęcia odbywają się na hali sportowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Młodzież kształtuje ogólną sprawność fizyczną, doskonali umiejętności taktyczno-techniczne, poznaje przepisy gry i historię piłki nożnej halowej. Uczniowie ponadto są zapoznawani z zasadami „fair play”, współdziałania w zespole, przepisami BHP podczas zajęć sportowych oraz podstawami pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tomasz Lipski

Stanisław Jurkowicz

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-rozwijajace-zainteresowania-pilka-nozna-halowa-dla-dziewczat-i-chlopcow.html

****

Warsztaty psychologiczne: Kinezjologia edukacyjna z elementami biblioterapii

Kinezjologia edukacyjnej z elementami biblioterapii są to zajęcia skierowane do każdej grupy uczniów tj. zdolnych oraz o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Celem metod kinezjologicznych jest:

- aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju,
- wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się,
- integracja funkcji półkul mózgowych,
- integracja funkcji poziomów rozwoju mózgu,
- rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny.

Zajęcia odbywają się w pięcioosobowej grupie. Uczestnicy rozwijają motorykę dużą poprzez wykonywanie specjalnie przygotowanych ćwiczeń fizycznych oraz motorykę małą za pomocą różnorodnych technik plastycznych.

Biblioterapia  jest rodzajem psychicznego wsparcia, pomocą w rozwiązywaniu problemów. Dzięki odpowiednio dobranej lekturze, można wpłynąć na zmianę myśli, uczuć, zachowań dzieci i młodzieży, wprowadzać ich w świat wartości moralnych, redukować lęki, czy pomóc w uwolnieniu się od stresu.

Marta Stulgis

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/warsztaty-psychologiczne-kinezjologia-edukacyjna-z-elementami-biblioterapii.html

****

Warsztaty psychologiczne:  Trening uczenia się z elementami terapii pedagogicznej

W ramach projektu " Nauka- inwestycją w przyszłość"  odbywają się z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej- trening uczenia się z elementami terapii pedagogicznej. W warsztatach uczestniczy 5 uczniów z klasy II  i III gimnazjum.

Celem zajęć jest budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu siebie, eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich emocjonalnych oraz  społecznych konsekwencji. Uczniowie mają możliwość poznania technik motywacyjnych, doskonalą radzenie sobie w trudnych sytuacjach, budują poczucie własnej wartości. Poznają tajniki działania umysłu, uczą się myśleć pozytywnie.

Renata Muczyńska

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/warsztaty-psychologiczne-trening-uczenia-sie-z-elementami-terapii-pedagogicznej.html

****

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego dla klas II gimnazjum

            

W ramach projektu „Nauka - inwestycją w przyszłość”, prowadzone są zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas II gimnazjum. Zakres materiału realizowany na zajęciach opiera się na treściach realizowanych na lekcjach języka angielskiego w klasie II gimnazjum. Na zajęciach uczniowie mają szansę wyrównać braki i zaległości, uzupełnić wiadomości oraz poszerzyć wiedzę leksykalną, gramatyczną i kulturową z języka angielskiego.

Uczniowie uczą się i utrwalają słownictwo poprzez różnego rodzaju zadania leksykalne, rozwiązują zadania dotyczące poznanych struktur gramatycznych, poznają kraje Wielkiej Brytanii przygotowując projekty w oparciu o zdobyte informacje. Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze, uczniowie wykazują się dużą aktywnością i zaangażowaniem przy wykonywaniu zadań. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają uczniom na osiąganie lepszych wyników w nauce i wzrost kompetencji językowych.

Adrianna Zambrowska

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-dydaktyczno-wyrownawcze-z-jezyka-angielskiego-dla-klas-ii-gimnazjum.html

 

****

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka francuskiego „Savoir-vivre dzisiaj”

 

 Są to zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania, skierowane do uczniów klas II. Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiedzy o sztuce życia, znajomości obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności, umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach z wykorzystaniem informacji, książek na temat odpowiedniego zachowania.

Uczniowie na zajęciach wyszukują informacje i dyskutują na temat odpowiedniego zachowania w różnych, interesujących ich sytuacjach, odgrywają scenki wg własnego scenariusza. Robione są zdjęcia, które zostaną wykorzystane do opracowania tematycznych wystaw, np. zachowanie przy stole,  ubiór odpowiedni na uroczystości, kogo komu przedstawić w pierwszej kolejności, itp.

Katarzyna Lul- Worobiej

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-rozwijajace-zainteresowania-z-jezyka-francuskiego-savoir-vivre-dzisiaj-.html

 

****

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z fizyki

Uczniowie najczęściej pracują w dwu lub trzyosobowych zespołach. Wykonanie zadania zwykle jest poprzedzone pokazem z objaśnieniami, eksperymentem, filmem lub pogadanką dydaktyczną.

Uczestnicy są uczniami klasy drugiej, więc na zajęciach są przypominane, uzupełniane i  w znacznym stopniu poszerzane, wiadomości z klasy pierwszej i drugiej gimnazjum.

Rozwijane są umiejętności:
- rozwiązywania zadań problemowych i rachunkowych,
- samodzielnego planowania i przeprowadzania doświadczeń,
- samodzielnego , logicznego myślenia,
- krytycznej analizy źródeł informacji.

Na zajęciach uczniowie rozwiązują zadania i problemy, wykonują doświadczenia, wykonują proste pomoce dydaktyczne. Ostatnie zadanie to wykonanie plakatów dotyczących wysokich i niskich temperatur w przyrodzie oraz rodzajów energii.

Maria Śliżewska

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-rozwijajace-zainteresowania-z-fizyki.html 

 

****

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z biologii "Młody ekolog"

Zajęcia projektowe z biologii "Młody ekolog" są skierowane do uczniów klas II  i III gimnazjum. Celem zajęć jest poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań biologicznych, szczególnie zagadnień z ekologii.

Uczniowie zapoznali się już z obiektami prawnie chronionymi w Polsce tj. parkami narodowymi, rezerwatami przyrody, Polską Czerwoną Księgą gatunków zagrożonych, znaczeniem lasów, oraz ciekawymi informacjami z życia wilków i sów.

Podczas zajęć uczniowie oglądają filmy przyrodnicze związane z zagadnieniami omawianymi, uzupełniają karty pracy, rozwiązują krzyżówki. Wykonali planszę obrazującą funkcje lasu oraz album o wilkach.

Przeprowadziliśmy także dyskusję na temat "Myśliwy przed sądem, czyli za i przeciw współczesnego łowiectwa".

Uczniowie rozwijają umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań oraz pracy w grupie.

Urszula Sałamacha

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-rozwijajace-zainteresowania-z-biologii-mlody-ekolog-.html

 

****

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z geografii "Młodzi odkrywcy"

  Zajęcia skierowane są  do uczniów zainteresowanych geografią oraz poszerzeniem wiedzy geograficznej, a w szczególności poznaniem walorów środowiskowych najbliższej okolicy. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin nauk geograficznych i pokrewnych, które są przydatne w dalszym kształceniu, pracy zawodowej i w życiu.

            Tematyka koła dotyczy przede wszystkim geografii Białegostoku i okolic. Uczniowie, m.in. określają położenie geograficzne naszego miasta, jego budowę geologiczną, szatę roślinną, klimat, warunki wodne, stan środowiska. Opisują ludność, gospodarkę i kulturę Białegostoku.        Uczestnicy chętnie angażują się w pracę koła, analizują liczne opracowania dotyczące miasta,  uczą się posługiwania różnymi rodzajami map oraz lokalizacją obiektów geograficznych na świecie. Szczególnie chętnie  biorą udział w licznych grach dydaktycznych. Podczas zajęć wykorzystywane są różne metody aktywizujące, pogadanki, dyskusje, praca z mapą, z komputerem. Wiosną odbędą się również zajęcia terenowe z użyciem map topograficznych, kompasów i  zestawów glebowych.

Alicja Białogórzec

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-rozwijajace-zainteresowania-z-geografii-mlodzi-odkrywcy-.html

  

****

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klas 3 gimnazjum

W naszej szkole, w ramach projektu "Nauka - inwestycją w przyszłość", odbywają się zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas trzecich gimnazjalnych. Głównym celem zajęć jest przygotowanie młodzieży do uzyskania jak najwyższych wyników na najważniejszym jak dotąd w ich życiu egzaminie, egzaminie gimnazjalnym.

Uczestnicy zajęć w czasie cotygodniowych spotkań nabywają umiejętności posługiwania się językiem angielskim, rozwiązując zadania zamknięte i otwarte w zakresie czytania i pisania, nabywają biegłości językowej wykonując ćwiczenia gramatyczne. Rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, uczniowie słuchają nagrań zawierających wiele nieznanych wyrazów i próbują odgadnąć sens z kontekstu.

Anna Kiluk

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-dydaktyczno-wyrownawcze-z-jezyka-angielskiego-dla-klas-3-gimnazjum.html

 


 

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

 

Szkolenie dla nauczycieli w ramach realizacji projektu „Nauka- inwestycją w przyszłość” odbyło się w trzech grupach:

1). 24-25.02.2018r. - jedenastu nauczycieli

2). 10-11.03.2018r.- dwunastu nauczycieli

3). 17-18.03.2018r.- dwunastu nauczycieli

W sumie przeszkolonych zostało 35 nauczycieli szkoły (31 kobiet i 4 mężczyzn).

Na każdą grupę przeznaczono 16 godzin lekcyjnych.

Głównym celem szkolenia było podniesienie kompetencji zawodowych z zakresu wykorzystania w dydaktyce nowoczesnych metod technologii informatycznych.

Szkolenie dawało możliwość rozwijania umiejętności w posługiwaniu się nowymi technologiami informatycznymi w celu zwiększenia przyswajalności uczonego materiału.

Uczestnicy szkolenia zaznajamiali się z funkcjonalnością nowych rozwiązań informatycznych oraz możliwościami ich zastosowania w nauce.

W trakcie szkolenia podejmowane były następujące zagadnienia:

- zasady korzystania z zestawu komputerowego z wykorzystaniem rzutnika i tablicy multimedialnej;

- praca z oprogramowaniem tablicy;

- prezentacja Power Point a tablica multimedialna;

- tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych z użyciem oprogramowania dostępnego bezpłatnie.

Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową (zajęcia praktyczne z użyciem tablicy interaktywnej) połączoną z wykładem.

 

http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/szkolenie-dla-nauczycieli-w-ramach-realizacji-projektu-nauka-inwestycja-w-przyszlosc-.html?vid=735

 


 

WYCIECZKI DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE

W dniach 13.03.2018r. oraz 15.03.2018r. odbyły się dwie wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla młodzieży w ramach realizacji projektu „Nauka- inwestycją w przyszłość”.

W każdej z nich wzięło udział po 48 uczniów, uczestniczących w zajęciach projektowych.

Pierwsza z wycieczek skierowana była do uczniów biorących udział w zajęciach rozwijających zainteresowania, druga- do uczniów z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.

Głównym celem obydwu wycieczek było praktyczne poznanie praw rządzących światem nauki. Było to również uzupełnienie wiedzy i umiejętności w ramach kompetencji kluczowych pozyskiwanych w czasie zajęć projektowych w szkole.

 

Agnieszka Sawoń

 http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/wycieczki-do-warszawy.html?vid=718

 


 

Informacje o projekcie
Oś Priorytetowa III
KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie 3.1
Kształcenie i edukacja

 Poddziałanie 3.1.2
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku (przed reformą edukacji - Publiczne Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku) informuje, że rozpoczęła realizację projektu:

„Nauka – inwestycją w przyszłość”

Okres realizacji: 01.09.2017 - 30.06.2018

Grupą docelową projektu jest 300 uczniów/uczennic gimnazjum kl. II i III (173 dz., 127 chł.) oraz 35 nauczycieli (31 kobiet i 4 mężczyzn) w/w szkoły.

Celem projektu jest podniesienie osiągnięć edukacyjnych i jakości procesu kształcenia poprzez rozwój kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych 300 uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez 35 nauczycieli w/w szkoły do 30.09.2018r.

Działania zaplanowane w projekcie:

  • Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania
  • Szkolny Ośrodek Kariery
  • Warsztaty psychologiczne
  • Doposażenie pracowni przedmiotowych
  • Szkolenia dla nauczycieli

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zapraszamy uczniów klas II i III gimnazjum oraz nauczycieli szkoły do udziału w projekcie.

Harmonogram zajęć.pdf

rozmiar: 671,92 KB PDF pobierz

Regulamin projektu

rozmiar: 99 KB DOC pobierz

Deklaracja uczestnictwa dla uczniów

rozmiar: 127 KB DOC pobierz

sprawozdanie z wystawy 1.pdf

rozmiar: 385,19 KB PDF pobierz

sprawozdanie z wystawy 2.pdf

rozmiar: 385,14 KB PDF pobierz

sprawozdanie z wystawy 3.pdf

rozmiar: 329,33 KB PDF pobierz
Do góry