Organizacja egzaminu ósmoklasisty

Organizacja egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej

Nr 12 w Białymstoku

16-17-18 czerwca 2020r.

(wtorek, środa, czwartek)

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). Nie gromadzą się na korytarzach i przed szkołą.
 5. Uczniowie piszący w określonych salach na terenie szkoły podstawowej i po stronie dawnego gimnazjum.
 6. Wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami i o wyznaczonej godzinie. Muszą mieć maseczki, przy wejściu dezynfekują ręce.
 7. Uczniowie udają się bezpośrednio do sali, w której mają pisać egzamin. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 8. Ewentualne przyniesione ze sobą rzeczy uczeń zostawia pod salą, w której pisze. Na salę wnosi długopis (długopisy) z czarnym tuszem, linijkę (matematyka), legitymację, wodę. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 9. Po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej uczniowie mogą zdjąć maseczki zakrywające usta i nos.
 10. Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  a). podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  b). wychodzi do toalety;
  c). kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 11. Uczeń wykonuje polecenia przekazywane mu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
 12. Po skończonym egzaminie uczniowie opuszczają salę we wskazanej kolejności i tymi wejściami, którymi wchodzili.
 13. Zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Nie gromadzą się na korytarzach i przed szkołą.
 14. Informacje dotyczące sal, w których piszą uczniowie, wyznaczonych wejść oraz godziny przyjścia do szkoły, przekaże wychowawca klasy.
Do góry