Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - etap rejonowy dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – etap rejonowy

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Uczniów biorących udział w eliminacjach zapraszam 5 stycznia 2018 roku, na godzinę 9.30 do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A (wejście od strony dawnego gimnazjum) - dojazd autobusami linii nr 7, 17, 18, 24.

Na II piętrze odbędzie się spotkanie organizacyjne. Następnie uczestnicy udadzą się do wyznaczonych sal – przydział umieszczony zostanie przy wejściu do budynku dawnego gimnazjum, a także na drzwiach poszczególnych sal.

Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza oraz przez rodzica/prawnego opiekuna, a także legitymację szkolną.

Szkoła nie udostępnia testu konkursowego, będzie on zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Członków Komisji, powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zapraszam do czytelni szkolnej – sala G1-6, na godzinę 9.15.

 

Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego:

Wojewódzka komisja konkursowa, wspólnie z przewodniczącymi rejonowych komisji konkursowych –  w razie potrzeby także z wiceprzewodniczącymi poszczególnych komisji rejonowych, weryfikuje prace uczniowskie w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia konkursu.

Przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej, najpóźniej następnego dnia po zakończeniu weryfikacji prac ze stopnia rejonowego, ogłasza wyniki konkursu.

Wyniki stopnia rejonowego ogłaszane są na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą komisji na stopniu wojewódzkim oraz przekazywane uczestnikom przez dyrektorów ich szkół.

Listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego publikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Lista uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego, ustalona przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, jest ogłaszana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia stopnia rejonowego, uwzględniając procedurę weryfikacji prac.

 

Informacje dotyczące wglądów do prac zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z wynikami.

 

Agata Wróbel – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Języka Polskiego

 

Do góry